Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Det stof som drømme er gjort af

Det stof som drømme er gjort af

Auteur(s): Sarah Engell
Narrateur(s): Tina Kruse Andersen
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 12,95$

Acheter pour 12,95$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

"Jeg fatter dig aerlig talt ikke", siger han. "Hvorfor skal alt vaere så forbandet perfekt? Hvad er det, vi prøver at skjule bag facaden?" "Det er lige praecis dét, der er pointen. Der er ikke noget, vi skal skjule, men tvaertimod noget, vi skal vise frem." "Vores kaerlighed?"
Ordet runger hult gennem køkkenet. - Citat fra bogen Tankevaekkende roman om jagten på det perfekte liv. Dicte skal giftes, men hendes drømmebryllup udvikler sig til et mareridt, i takt med at Dictes forestillinger om det perfekte liv tager overhånd.

Sarah Engell, f. 1979. Nomineret til laesernes bogpris for ungdomsbogen "21 måder at dø" og til Blixen-prisen for "Bedste ungdomsbog". "Det stof som drømme er gjort af" er Sarah Engells debutroman for voksne.
©2015 Lindhardt og Ringhof (P)2015 Lindhardt og Ringhof

Ce que les critiques en disent


Alvorlig chick-lit om det perfekte bryllup og omkostningerne ved at forvandle sig til en bridezilla.
-- litteratursiden.dk

Bogen er et bevis på, at en chick lit roman kan vaere en meget stor og vaegtig ting med enformidabel evne til at bruge genren til højere formål. Her handler det om, at perfektionisme, hysteri og manipulation bliver midlerne til at opnå nogle mål, der ligger et overdrevent stykke fra, hvad der gør mennesket godt tilpas.
-- Bogsyn.dk

Ce que les auditeurs disent de Det stof som drømme er gjort af

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.