Gratuit avec l'essai de 30 jours

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Page de couverture de Fortællinger, legender, essays og taler

Fortællinger, legender, essays og taler

Auteur(s): Selma Lagerlöf
Narrateur(s): Hanne Nielsen
Essayer pour 0,00$

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 9,84$

Acheter pour 9,84$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Et ekslusivt udvalg af forfatteren Selma Lagerlöfs mindre kendte tekster - fortællinger, legender, essays og taler. Teksterne, der måske har stået i skyggen af hendes store romaner, kaster nyt lys over forfatterskabet - og på Selma Lagerlöf som den engagerede person, hun var.

Selma Lagerlöf kæmpede i sin tid for kvinders stemmeret. Hun var medlem af Det Svenske Akademi, fik som den første kvinde Nobelprisen i litteratur og var - blandt andre politiske mærkesager - erklæret pacifist.

Tilsammen giver de udvalgte tekster et indblik i forfatterskabets forløb og udvikling. Den tidlige del af forfatterskabet er præget af indgående psykologiske studier, mens de senere fortællinger nærmer sig myter. Legenderne er i slægt med fortidens helgenlegender og med Biblens fortællinger. Og de udvalgte taler og essays handler mest om Lagerlöfs egen historie og udvikling som forfatter.

For mange af teksterne gælder, at omdrejningspunktet i handling og psykologi er, hvad man kunne kalde kærlighedens forvandlende kraft - som kan ses som en slags rød tråd og et hovedtema i forfatterskabet.

Teksterne er blevet til i samarbejde mellem dr.phil. Henrik Wivel og oversætter Anne Marie Bjerg. Nogle af teksterne vil være kendte af et læsende publikum, mens andre vil overraske. 

©2021 Gyldendal (P)2021 Gyldendal

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de Fortællinger, legender, essays og taler

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.