Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Fuldmåne i oktober

Fuldmåne i oktober

Auteur(s): Victoria Holt
Narrateur(s): Nanna Salomon
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 16,86 $

Acheter pour 16,86 $

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.
activate_primeday_promo_in_buybox_DT

Description

Den ene mand er hendes skaebne. Den anden kan blive hendes endeligt. Ifølge gammel overtro kan en ung pige få et glimt af sin fremtidige aegtemand under fuldmånen i oktober. Men da den smukke fremmede, som åbenbarer sig for Cordelia Grant, forsvinder igen efter et alt for kort møde, tvinges hun til at spørge sig selv: Var han blot et spøgelse eller var han mere end det? Mindet om den mystiske gentleman hjemsøger stadig Cordelia, da Sir Jason Verringer gør sin entré i hendes liv. Rygtet siger, at den flotte herremand har myrdet sin kone og elskerinde - men Cordelia ved om nogen, at man ikke skal stole på sladder. Og der er ingen tvivl om, at Jason er farligt tiltraekkende. Hendes fremtid afhaenger af ét enkelt valg.

Victoria Holt (1906-1993) var en af verdens mest elskede og mest produktive forfattere i sin levetid. Hun begyndte allerede at skrive som 17-årig, og en raekke af hendes tidlige noveller blev trykt i London-aviserne. Det var dog romaner i den historiske genre, der gav det internationale gennembrud, og i dag er hendes romaner solgt i over 50 millioner eksemplarer verden over.
©2016 Lindhardt og Ringhof. Translated by Else Kornerup (P)2016 Lindhardt og Ringhof
  • Version intégrale Livre audio
  • Catégories: Romantisme

Ce que les critiques en disent


En af de ypperste forfattere af gotiske kaerlighedsromaner og en staerk historiefortaeller, hvis gribende romaner har begejstret millioner af laesere.
-- RT Book Reviews

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de Fuldmåne i oktober

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.