Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Hotellet på Rivieraen

Hotellet på Rivieraen

Auteur(s): Carol Kirkwood
Narrateur(s): Karin Rørbech
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 23,45$

Acheter pour 23,45$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Ariana Theodosis lever et liv i overhalingsbanen i Los Angeles og arver til sin store overraskelse et gammelt fransk hotel efter sin græske bedstemor. Ingen i familien kender til hotellet, og Ariana rejser nysgerrig til Cannes for at inspicere Hotel du Soleil. Selv om hotellet fremstår noget nedslidt og forsømt, fornemmer Ariana fortidens glamour og stjernestøv og ser straks muligheder. Er det hendes chance for at begynde forfra?

Den erfarne hotelbestyrer Gabriel du Lac er chokeret over nyheden om, at hans forældres hotel ikke længere er deres, og han har absolut ingen intentioner om bare at overlade det til den nye smukke ejer.

Midt blandt Hollywoodstjerner, luksusyachter, palmer og sol på Côte d’Azur kæmper to familier for at forstå sandheden i takt med, at fortidens hemmeligheder bliver afsløret en for en...

©2023 Gyldendal (P)2023 Gyldendal
  • Version intégrale Livre audio
  • Catégories: Romantisme

Ce que les auditeurs disent de Hotellet på Rivieraen

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.