Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Lyckomyten

Lyckomyten

Auteur(s): Ingemo Bonnier
Narrateur(s): Elisabet Thorborg
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 12,31$

Acheter pour 12,31$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Jakten på den ultimata lyckan är inget nytt. Det är en intensiv jakt och ändå verkar den inte fungera. Bland svenska kvinnor lider hela 25 procent av stor oro, ängslan och ångest. Varför mår vi kvinnor så dåligt när vi har så goda förutsättningar att må bra? Det förväntas att en kvinna ska vara lycklig - och det är kvinnans eget ansvar att bli det. Men är det verkligen upp till oss själva?

Med Lyckomyten - en arg bok om lycka vill vi ta ett nytt grepp och sätta fokus på högre nivå! På samhällsnivå. Kan vi definiera vilka områden i samhället det är som gör att kvinnor inte kan känna sig tillräckligt nöjda? Förhoppningsvis är denna bok både inspirerande och lärorik. Inspirerande för att vi intervjuat så många härliga kvinnor med tankar och idéer. Lärorik för att vi har grävt runt i den senaste forskningen och korsförhört experter. Du får gärna bli arg av det du läser. Ilska är fantastiskt drivmedel. Och att drivas framåt till en förändring gör oss lyckliga. Lycka som är stabil och varaktig och som kan hantera livets motgångar utan att acceptera orättvisor. Medverkar i boken gör bland andra Alexandra Charles, Pamela Andersson, Lotta Gray och Annette Lefterow.

©2016 Bladh by Bladh (P)2016 Word Audio Publishing

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de Lyckomyten

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.