Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Nålens øje

Nålens øje

Auteur(s): Ken Follett
Narrateur(s): Peter Carstens
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 18,50$

Acheter pour 18,50$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Hans kodenavn er nålen, og han bruger en stilet som våben. Henry Faber er af profession en iskold lejemorder, og samtidig er han Nazitysklands bedste spion. I 1944 er 'das Vaterland’ trængt fra alle sider, så trængt, at det meget vel kan gå hen og tabe krigen. Det er af altafgørende vigtighed, at de får at vide, hvor på den franske kyst, de allierede styrker har tænkt sig at gå i land. Meget tyder på, at det vil ske omkring Calais, for på den anden side af Den Engelske Kanal har rekognosceringsfly filmet opbygningen af en kolossal invasionsstyrke med fly, skibe, og masser af soldater.

Men kan man nu være helt sikker? Hvad nu hvis det hele er bedrag? Et kæmpe vildledningsnummer? De tyske generaler er nødt til at være helt sikre, og de bringer deres bedste kort i spil: NÅLEN.
©1978 Rosinante & Co/Cicero & Ken Follett (P)2016 Rosinante & Co/Cicero

Ce que les auditeurs disent de Nålens øje

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.