Gratuit avec l'essai de 30 jours

  • Snön på Kilimandjaro och andra noveller [The Snows of Kilimanjaro and Other Stories]

  • Auteur(s): Ernest Hemingway
  • Narrateur(s): Martin Halland
  • Durée: 7 h et 1 min
L'offre prend fin le 21 février 2024 à 23 h 59, heure de l'Est.
Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
Après 4 mois, Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables. Annulation possible à tout moment.
Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Snön på Kilimandjaro och andra noveller [The Snows of Kilimanjaro and Other Stories]

Snön på Kilimandjaro och andra noveller [The Snows of Kilimanjaro and Other Stories]

Auteur(s): Ernest Hemingway
Narrateur(s): Martin Halland
En profiter Essayer pour 0,00 $

14,95 $/mois après 4 mois. Annulation possible à tout moment. L'offre prend fin le 21 février 2024 à 23 h 59, heure de l'Est.

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 20,36$

Acheter pour 20,36$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Även om Hemingway är som mest känd för sina romaner, anser många att hans noveller är det bästa med hans författarskap. Novellerna i Snön på Kilimandjaro och andra noveller var inte med i hans första tre novellsamlingar och de kom ut samlade för första gången 1938 som en del av antologin The Fifth Column and First Forty-Nine Stories. Varje novell är ett utmärkt exempel på Hemingways helt unika stil och de betraktas i dag fortfarande som några av hans bästa verk.

Please note: This audiobook is in Swedish.

©1979 The Hemingway Foreign Rights Trust (P)2017 Bechs Forlag - Viatone

Ce que les critiques en disent

”Så känner vi igen honom, Hemingway; jakt, kvinnor, dryck och de eviga hjärtklappningarna över att skriva eller inte skriva. Här med en lätt förvirrad självinsikt hos huvudkaraktären i en av författarens mer berömda noveller, Snön på Kilimandjaro. Författaren Harrys liv passerar revy när han blir liggande med en illaluktande infektion i benet, oförmögen att göra något, under en safari i Östafrika i sällskap av kända, välbärgade damer. Gamarna har börjat kretsa; han vet, varthän det bär.” (Helle Broberg Nielsen)

”Gammal man vid bron, en av hans bästa: en detalj från inbördeskriget, en droppe som speglar så mycket, en liten stillsam scen som låter oss ana hela nederlaget och det stora lidandet.” (Sven Møller Kristensen)

Ce que les auditeurs disent de Snön på Kilimandjaro och andra noveller [The Snows of Kilimanjaro and Other Stories]

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques pour ce titre.