Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Till minne av Charlie K

Till minne av Charlie K

Auteur(s): Dag Öhrlund
Narrateur(s): Reine Brynolfsson
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 7,36$

Acheter pour 7,36$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

När elitsoldaten Niclas Jones, 34 son till Vietnamdesertören Bobby och den svenska vänsteraktivisten Lena fått sin militära karriär saboterad av en kollega förvandlas han till en rastlös själ som ger sig ut på en resa runt USA. En kväll blir han vittne till ett överfall och räddar livet på privatdetektiven Charlie Keeper. Djup vänskap uppstår och något år senare ber Keeper svensken att komma till New York och jobba för honom. 

Fyra år senare sprängs Keeper i luften sedan han kommit en politisk skandal på spåren. Nic förstår att även hans liv är i fara och flyr till Sverige efter att ha säkrat ett arv på flera miljoner som Charlie lämnat till honom. 

Som privatdeckare får Nic det ena märkliga uppdraget efter det andra. En kväll bankar det på metallporten till magasinet. Utanför står en liten, smutsig, livrädd pojke från Ryssland. En kort stund senare har Nic fått bevis för att någon smugglar knark i magen på barn och när han hittar en död pojke mellan containrarna i hamnen, bestämmer han sig för att spränga ligan.

©2012 Word Audio Publishing (P)2012 Word Audio Publishing

Ce que les auditeurs disent de Till minne av Charlie K

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.