Gratuit avec l'essai de 30 jours

L'offre prend fin le 21 février 2024 à 23 h 59, heure de l'Est.
Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
Après 4 mois, Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables. Annulation possible à tout moment.
Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Den gamle konge i sit eksil

Den gamle konge i sit eksil

Auteur(s): Arno Geiger
Narrateur(s): Morten Rønnelund
En profiter Essayer pour 0,00 $

14,95 $/mois après 4 mois. Annulation possible à tout moment. L'offre prend fin le 21 février 2024 à 23 h 59, heure de l'Est.

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 19,73$

Acheter pour 19,73$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Bogen følger forfatteren og hans fars samvaer fra faderens begyndende demens og til enden, døden, Beretningen bevarer respekten og kaerligheden til faderen, men fortaeller alligevel om absurditeten, de vanvittige dialoger, og de utroligt vanskelige problemer, pårørende står overfor, når et elsket menneske forandrer sig for øjnene af en. "Da jeg var seks år gammel, holdt min bedstefar op med at genkende mig. Han boede i nabohuset neden for vores hus, og da jeg brugte hans frugthave som genvej til skolen, smed han en gang imellem et stykke braende efter mig, for jeg havde ikke noget at gøre på hans jord. Somme tider blev han dog alligevel glad for at se mig, og han kom hen til mig og kaldte mig Helmut. Det kunne jeg nu heller ikke bruge til noget, Bedstefar døde. Jeg glemte disse oplevelser - indtil sygdommen tog fat hos min far."

Arno Geiger følger sin fars liv taet de naeste år. For at støtte ham i den stadig vanskeligere hverdag, inden plejehjemmet bliver den sidste station, men også for at laere ham at kende - for tiden er gået, siden barndommen sluttede, og det travle voksne liv satte ind, Geiger flytter ind, og dagene går med mange forskellige slags samvaer, med rablende dialoger, absurde optrin. Men faderen er samtidig lysende klar i fortaellingerne fra hans egen barndom, hans soldatertid, slaegtens og hjemstavnens historie.
©2015 SAGA Egmont. Translated by Jesper Høy Hansen (P)2015 SAGA Egmont

Ce que les critiques en disent


Konklusionen først: Bogen om Arno Geiger og hans demente far er en bog, som bør laeses af alle, som er sammen med eller som kender mennesker med demens, uanset om det er familie eller plejepersonale, og hvem gør ikke det?
-- Litteratursiden

(...) rørende og indsigtsgivende - en meget vaerdifuld håndsraekning til enhver, der i dag er i berøring med sygdommen hos op mod 90,000 demensramte danskere.
-- Politiken

Tankevaekkende østrigsk bog om demens.
-- Jyllands-Posten

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de Den gamle konge i sit eksil

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques pour ce titre.