Gratuit avec l'essai de 30 jours

Choisissez 1 livre audio par mois dans notre incomparable catalogue.
Écoutez à volonté des milliers de livres audio, de livres originaux et de balados.
Accédez à des promotions et à des soldes exclusifs.
L'abonnement Premium Plus se renouvelle automatiquement au tarif de 14,95 $/mois + taxes applicables après 30 jours. Annulation possible à tout moment.
Page de couverture de Lektioner

Lektioner

Auteur(s): Ian McEwan
Narrateur(s): Morten Rønnelund
Essayer pour 0,00 $

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 25,93$

Acheter pour 25,93$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

LEKTIONER er en fængslende roman og en tankevækkende fortælling om, hvordan vi er uløseligt knyttet til tiden, vi lever i, fortalt gennem et enkelt menneskes skæbne.

Mens verden forsøger at komme på fode igen efter Anden Verdenskrig, bliver elleveårige Roland Baines' liv vendt på hovedet. Han bliver sendt på kostskole i England, langt væk fra morens beskyttende kærlighed. Hans ensomhed og sårbarhed vækker stærke og komplicerede følelser i klaverlærerinden Miriam Cornell. Under påskud af ekstra lektioner har de hemmelige stævnemøder hjemme hos hende. Det intense forhold efterlader Roland med dybe ar, men også med stærke minder om kærlighed.

Flere år senere, da Rolands kone forlader ham og deres lille søn, tvinges han til at tage et opgør med sin fortid. Hjemsøgt af forspildte muligheder søger han tilflugt i musik, litteratur, venner, sex, politik og kærlighed. Rolands livsrejse stiller almengyldige spørgsmål: Kan vi styre livets gang uden at skade andre? Hvordan former historiske begivenheder vores liv og vores minder? Og hvad kan vi lære af fortidens traumer?

©2023 Gyldendal (P)2023 Gyldendal

Ce que les critiques en disent

Lektioner (…) er en af vor tids fineste humanistiske romaner.
-- New Statesman

En vidunderlig forfatter har givet os endnu en tryllebindende og uforglemmelig roman.
-- The Independent

Mesterværk.
-- The Times

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de Lektioner

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.